Forma d.o.o. Cerknica Podskrajnik ind. cona 30a
1380 Cerknica
Slovenija
+386 (0) 1 70 93 427
+386 (0) 1 70 93 712
+386 (0) 41 61 61 68


PILE USTUNKARLI

  Jedna osovina

  Dvije osovine

PILE COSMEC

  Sa fiksnim pilama

  S pomičnim pilama

  Dvije osovine

PILE TOS SVITAVY

  Sa fiksnim pilama

  S pomičnim pilama

  Dvije osovine

TRANSPORT

  Autoamtsko razdvajanje

Pile USTUNKARLI (Turska)

Pile COSMEC (Italija)

Pile TOS SVITAVY (Češka)

Opšte karakteristike

Višelisne kružne pile sa dozirnim lancem
Za kvalitetno krojenje piljenica koristi se višelisne kružne pile, koje vode piljenicu kroz stroj preko pomoću lančanog tepiha.Ovisno od vrste drva, koji se razrezuje, ovisno od namijene razrezanih elemenata te ovisno od debeljine piljenice koja se razrezuje, odabere se odgovarajuća višelisna kružna pila.

Prva podijela višelisnih pila predstavlja:
- jedno osovinske kr.pile za razrez do debljine 100 mm
- dvo osovinske kr.pile za razrez iznad debljine 100 mm.

Druga podijela ovisi od vrste lista pila:
- fiksni listovi pila
- 1 fiksna i 1 pomićna pila
- više fiksnih i 1 ili više pomićnih pila

Kod modela sa fiksnimi pilama pile se stave direktno na glavnu osovinu u stroju. Između pojedinih pila stave se distančnici različitih debljina, koji odgovaraju širinama letvi, koje se kroje. Kod modela sa pomićnom pilom se prva pila (ili 2 odo 3 pile sa distančnicima) postavi na dodatno pušu osi van stroja. Na kon­strukciji ulaznod dijela stroja se na posebne nosaće prigradi lasere za oznaćivanje linijei uzdužnog reza, najmanje za vanjsku i unutrašnju pilu, ili najbolje, svaka pila svoj laser. Na ta naćin djelatnik toćno vidi liniju reza, kada sa pozicioniranjem piljenice, u smislu najbolje kombinacije širina na osnovi situacije (raspored kvrga) na piljenici traži najbolji mogući razrez. Kroz višelisnu pilu se razrezuju i komadi, koji mogu biti širi kao što je maksimalna kombinacija odabranih širina jednog prelaza između dve vanjske pile tako da ide nerazrezani dio na ponovni širinski razrez. Broj pila postavljenih na osovinu odvisi od debljine piljenice, koja se rrazrezuje, od brzine posmaka i od snage glavnoga motora stroja.

U praksi se računa 1 kW na 1 cm debljine za svaku pilu; npr:  deb 50 mm se može na stroju s 25 kW istovremeno krojiti sa 5 pila kod brzine cca 25 m/min)

 

Copyright ©2005 www.forma.si